اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان دیّر
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهرستان دیّر

با انتشار اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا تنور انتخابات و تبلیغات انتخاباتی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان دیّر گرم شد/ در شهرستان دیّر، بندر دیّر مرکز شهرستان با29 نامزد بیشترین تعداد نامزد را در بین شهر و روستاهای این شهرستان تشکیل می دهد/اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای بندردیّر، بردخون، آبدان،بردستان و دوراهک را در دیّرنیوز ببینید.

تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1396
کدخبر : 4015
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر

بندر دیّر

1 - آقاي محسن ابراهيمي فرزند حسن كد نامزد 16
2 - آقاي يوسف اجرائي فرزند ماندنى كد نامزد 17
3 - آقاي حبيب اسدي فرزند حيدر كد نامزد 18
4 - آقاي مهدي اسمعيلي فرزند حسن كد نامزد 19
5 - آقاي محمد البوغبيش فرزند جاسم كد نامزد 21
6 - آقاي علي اميري فرزند اسماعيل كد نامزد 24
7 - آقاي شاپور انتظامي فرزند محمدحسين كد نامزد 25
8 - آقاي حسين بهشتي نژاد فرزند عبدالعلى كد نامزد 26
9 - آقاي مهران پوسه فرزند عبدالمجيد كد نامزد 27
10 - خانم زهرا جليلي فرزند اصغر كد نامزد 28
11 - آقاي محمد خاكي فرزند على كد نامزد 42
12 - آقاي احمد خليلي فرزند يحيى كد نامزد 45
13 - آقاي مهرزاد دارائي فرزند عباس كد نامزد 46
14 - آقاي امراله درويشي فرزند عبدالحسين كد نامزد 47
15 - آقاي جمال زارعي فرزند غلامعباس كد نامزد 49
16 - خانم طيبه صفري فرزند باقر كد نامزد 52
17 - آقاي ميثم صلحي راد فرزند محمد كد نامزد 54
18 - آقاي طالب عاشوري مشهور به شيخ طالب فرزند حسين كد نامزد 56
19 - آقاي سهراب غلامي فرزند سلمان كد نامزد 57
20 - خانم حبيبه فخرائي فرزند مصطفى كد نامزد 58
21 - آقاي عباس فخرائي فرزند عبدالعلى كد نامزد 59
22 - خانم زبيده كاظمي فرزند عبداله كد نامزد 61
23 - خانم صديقه كنگاني فرزند حسين كد نامزد 62
24 - آقاي علي مؤمني فرزند حيدر كد نامزد 65
25 - آقاي عباس مرادي فرزند على كد نامزد 67
26 - آقاي محمدرضا مرادي مشهور به سعيد فرزند حسن كد نامزد 68
27 - آقاي سيدمهدي موسوي زاده فرزند سيدمحمد كد نامزد 69
28 - آقاي يوسف ناصري فرزند امير كد نامزد 71
29 - آقاي عبدالعزيز نصاريوسفي فرزند محمد كد نامزد 74

آبدان
1- آقاي جواد آبدوني فرزند اکبر كد نامزد 15
2- آقاي كنعان اسدي نژاد فرزند غلامحسين كد نامزد 16
3- آقاي اصغر اسعدي مقدم فرزند بهمنيار كد نامزد 17
4- آقاي حبيب اعتمادي خواه (چترنور) فرزند محمد كد نامزد 18
5- آقاي يوسف تاجيك فرزند علي كد نامزد 19
6- آقاي عباس تاجيك فر فرزند عبداله كد نامزد 21
7- آقاي ابراهيم جاگراني فرزند عبدالحسين كد نامزد 24
8- آقاي محمد حاجيان فرزند عبدالعلي كد نامزد 25
9- آقاي اكبر حاجياني فرزند حسين كد نامزد 26
10- آقاي سيدعبدالرسول حسيني فرزند سيدابوالحسن كد نامزد 27
11- آقاي غلامحسين درويشي فرزندعلى كد نامزد 28
12- آقاي حسن رزاقي پنا فرزند علي كد نامزد 29
13- آقاي ابراهيم رشيدي فرد فرزند حسين كد نامزد 41
14- آقاي جواد عظيمي نيا فرزند علي كد نامزد 42
15- آقاي اصغر كرمي فرزند احمد كد نامزد 45
16- آقاي حسن كشاورزي فرزند محمود كد نامزد 46
17- آقاي رسول كنعاني فرد فرزند خورشيد كد نامزد 47
18- آقاي رضا محمدي فرزند حمزه كد نامزد 48
19- خانم نفيسه مظفري پور فرزند كمال كد نامزد 49

بردخون

1 - آقاي احمد بحراني فرزند عباس كد نامزد 15
2 - آقاي حسن بردستاني فرزند حيدر كد نامزد 16
3 - آقاي محمد بردستاني مشهور به حاج محمد فرزند حيدر كد نامزد 17
4 - آقاي علي جعفري فرزند محمد كد نامزد 18
5 - آقاي سيدمحمد حسيني زاده فرزند سيد محمود كد نامزد 19
6 - آقاي مجيد دريائي فرزند حسين كد نامزد 21
7 - آقاي حسين شهري فرزند ماندنى كد نامزد 24
8 - آقاي محمد شه نيائي فرزند على كد نامزد 25
9 - آقاي حسين صفري مشهور به غلامحسين فرزند عبداله كد نامزد 26
10 - آقاي احمد عابدزاده فرزند عبدالرضا كد نامزد 27
11 - آقاي احمد عاشوري فرزند حسين كد نامزد 28
12 - آقاي شعيب عباسي مشهور به رضا فرزند ماندني كد نامزد 29
13 - آقاي غلامرضا فولادي فرزند قاسم كد نامزد 41
14 - آقاي سعيد قايدي فرزند بهمن كد نامزد 42
15 - خانم طاهره مجيدي فرزند غلامحسين كد نامزد 46
16 - آقاي حسين محمدي فرزند حاجي كد نامزد 47
17 - آقاي عليرضا محمدي فرزند عبدالحسين كد نامزد 48
18 - خانم فاطمه مظفري فرزند حسين كد نامزد 49
19 - آقاي احمد واعظ فرزند حسين كد نامزد 51

دوراهک

1 - آقاي ابراهيم پاريابي فرزند ميرزاكد نامزد 15
2 - آقاي سيدباقر حسيني فرزند سيد عباس كد نامزد 16
3 - آقاي جمال خوش چشم فرزند حسين كد نامزد 17
4 - آقاي احمد دراهكي فرزند محمد كد نامزد 18
5 - آقاي حسن دراهكي فرزند على كد نامزد 19
6 - خانم زينب دراهكي فرزند حسن كد نامزد 21
7 - آقاي قاسم دراهكي فرزند حسن كد نامزد 25
8 - آقاي محمد دراهكي مشهور به حاج مهدی فرزند خليل كد نامزد 26
9 - آقاي مرتضي دوراهكي فرزند حسين كد نامزد 28
10 - آقاي عبداله عالي فرزند غلامحسين كد نامزد 41
11 - آقاي احمدرضا عبدالهي مشهور به سجاد فرزند عبداله كد نامزد 42
12 - آقاي غلام كوهي صفت فرزند محمد كد نامزد 45
13 - آقاي اكبر ميرزائي فرزند محمد كد نامزد 46

بردستان

1 - آقاي عليرضا آذرگون فرزند غلام كد نامزد 15
2 - خانم مهين اندخش فرزند احمد كد نامزد 17
3 - آقاي يونس اوزايش فرزند عباس كد نامزد 18
4 - آقاي بهرام توانا فرزند محمد كد نامزد 19
5 - آقاي علي جاويد فرزند حيدر كد نامزد 21
6 - آقاي حسين جعفري فرزند عباس كد نامزد 24
7 - آقاي عبداله دراهكي فرزند حسن كد نامزد 26
8 - آقاي افشين رنجبر مشهور به مرتضى فرزند حسين كد نامزد 28
9 - آقاي يوسف سيفي فرزند ماندنى كد نامزد 41
10 - آقاي مسلم صالحي فرزند مهدی كد نامزد 42
11 - آقاي احمد عباسي فرزند حيدر كد نامزد 45
12 - آقاي عبدالمجيد عبداله زاده مشهور به عبداله فرزند سجادی كد نامزد 46
13 - آقاي سيدمحمدرضا كراماتي فرزند سيدعباس كد نامزد 47
14 - آقاي علي مهمار فرزند عباس كد نامزد 48
15 - آقاي حسين ميرزائي فرزند احمد كد نامزد 49

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری