گره هاي شهري چشم انتظار تدبير منتخبين مردم
گره هاي شهري چشم انتظار تدبير منتخبين مردم

كليد رياست شوراي شهر بندردير در دور جديد طي سه روز آينده به دست يكي از مردان شورا سپرده خواهد شد جايي كه هنوز امضاء اعضاء شوراي بزرگترين بندرصيادي كشور در انتخاب قاطع بردستاني به عنوان شهردار هنوز خشك نشده است و تلاش ها براي مجاب كردن مسئولين استاني در انتقال مديرآبفاي دشتستان به شهرداري بندردير همچنان ادامه دارد.

تاریخ انتشار: 9 شهریور 1394
کدخبر : 3662
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر

كليد رياست شوراي شهر بندردير در دور جديد طي سه روز آينده به دست يكي از مردان شورا سپرده خواهد شد جايي كه هنوز امضاء اعضاء شوراي بزرگترين بندرصيادي كشور در انتخاب قاطع بردستاني به عنوان شهردار هنوز خشك نشده است و تلاش ها براي مجاب كردن مسئولين استاني در انتقال مديرآبفاي دشتستان به شهرداري بندردير همچنان ادامه دارد.

شوراي شهر بندردير كه روزهاي آرامي را تا پيش از اين سپري مي كرد اين روزها شايد شاهد چالش جديدي تحت عنوان انتخاب رئيس شورا باشد و اين اتفاق در حالي قرار است اتفاق بيفند كه نگراني ها از عدم موافقت با انتقال بردستاني به شهرداري دير همچنان ادامه دارد ، اتفاقي كه در رايزني با معاونين استاندار هم تاكنون نتيجه نداده است و با بيان اينكه به خدمات ايشان در ساير سنگرهاي مهمتر نياز است ، تاكنون با اين انتقال موافقت نشده است.

شايد انتخاب شهردار جديد و طي كردن پروسه هاي قبلي از ديگر گزينه هاي پيش روي شوراي شهر در صورت عدم موافقت نهايي با اين انتقال باشد ، روندي كه مجدداَ شايد با دعوت گزينه ها و نامزدهاي احتمالي و شنيدن برنامه ها و راي گيري مجدد همراه باشد.

شيخ طالب عاشوري يكي از كساني كه از خود به عنوان تنها گزينه رياست شوراي اسلامي شهر دير نام مي برد و مي گويد بنا به تصميمات اتخاذ شده در هيات رئيسه قبلي قرار است اين بار سكان هدايت رياست شوراي اسلامي شهر دير به دست من سپرده شود ،اتفاقي كه با تمام وجود مي خواهم از آن پاسداري كنم و براي مردم شهرم خدمتگزاري صادق باشم ، هر چند اعضاي شوراها در اين دو سال صداقت و پشتكار خود را همه جانبه ثابت كرده اند.

هم اكنون عباس پولادي و حسين دهجان از اعضاي شوراي اسلامي شهر دير به ترتيب رياست شوراي اسلامي شهر و شهرستان دير عهده دار مي باشند.

از سوي ديگر از شورا خبر مي رسد در صورت عدم موافقت با انتقال بردستاني به شهرداري دير گزينه هايي از جمله دو نفر از اعضاي كنوني شوراي اسلامي شهر ، يكي از كاركنان شهرداري دير ، گزينه هاي قبلي كه برنامه ارائه دادند و سه چهره جديد نام برده مي شود.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری