اعتراض شهروندان ديري به صدور اجرائيه هاي بانك سپه ؟!؟
اعتراض شهروندان ديري به صدور اجرائيه هاي بانك سپه ؟!؟

تعداد زيادي از شهروندان ديري با ارسال نامه اي به خبرگزاريها و رسانه هاي استاني و ملي از نحوه برخورد بانك سپه اين شهرستان در مطالبه اقساط معوقه خود بشدت ابراز نگراني و ناراحتي كردند . در متن اين نامه آمده است : چطور مي شود به افرادي توسط دولت وام اشتغالزايي داده شود و وقتي به علت ركود اقتصادي و وضعيت نامطلوب بازار كار ، اقساط اين وام گيرندگان به تعويق مي افتد يكباره بانك تصميم مي گيرد عليه وام گيرنده و ضامنين اجرايئه صادر كند و پاي همه ي اين افراد را به دادگاه بكشاند . / تاكنون عليه بيش از هزار نفر توسط اين بانك اجرائيه صادر شده است

تاریخ انتشار: 9 آذر 1388
کدخبر : 169
موضوع : ---
بازنشر

تعداد زيادي از شهروندان ديري با ارسال نامه اي به خبرگزاريها و رسانه هاي استاني و ملي از نحوه برخورد بانك سپه اين شهرستان در مطالبه اقساط معوقه خود بشدت ابراز نگراني و ناراحتي كردند . در متن اين نامه آمده است : چطور مي شود به افرادي توسط دولت وام اشتغالزايي داده شود و وقتي به علت ركود اقتصادي و وضعيت نامطلوب بازار كار ، اقساط اين وام گيرندگان به تعويق مي افتد يكباره بانك تصميم مي گيرد عليه وام گيرنده و ضامنين اجرايئه صادر كند و پاي همه ي اين افراد را به دادگاه بكشاند . آيا در بانكداري اسلامي و در كشوري كه رئيس جمهور مردمي و محبوب آن اصل را بر عدالت ميداند عدالت اقتضا مي كند كه بانكي در دورترين و محرومترين نقطه ي اين كشور اين گونه با آبروي افراد بازي كند. در ادامه اين نامه آمده است بجا و شايسته است بازرسان و كارشناسان بانك سپه استان بوشهر در اين خصوص از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان دير پيگير قضيه شوند تا خود به مسئله اشراف بيشتري يابند . يكي از كارمندان ادارات مرتبط شهرستان دير كه نخواست نامش فاش شود در اين خصوص گفت : بانك سپه بندر دير روزانه بيش از دهها مورد اجرائيه عليه افراد مختلفي صادر و به اداره ثبت اسناد و املاك تحويل مي دهد و به جرات مي توانم بگويم تاكنون اين اجرائيه ها گريبانگير افرادي زيادي كه به جرات مي گويم تعداد آنها بالاي 1000 نفر بوده است ، گرفته است و اين زيبا و پسنديده نيست . در پايان اين نامه آمده است كاش مسولين اين بانك با درايت و اتخاذ تصميمي جدي تر در پيگيري اقساط معوقه خود به گونه اي ديگر عمل مي كردند كه هم رضايت خالق در برداشت و هم رضايت مخلوق.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری