اسکله خورخان ، آرزوی تاریخی مردم بردخون
اسکله خورخان ، آرزوی تاریخی مردم بردخون

سایــت خبری بنــدر دیــر ( دیـــر نیـــوز ) نامجو زخمتکش

سالهاست که مردم بخش بردخون به یادآرزویی قدیمی هستند که تا حال محقق نشده است .نمایندگان بسیاری ازتکرارنام آن رأی گرفته اندوبه مجلس پاگذاشته اند. (ادامه ی مطلب)

تاریخ انتشار: 27 تیر 1388
کدخبر : 12
موضوع : گزارش
بازنشر
سایت خبری بندر دیر (دیــر نیــوز ) نامجـو زحمتکش
اسکله خورخان آرزوی تاریخی وباستانی مردم بردخون
سالهاست که مردم بخش بردخون به یادآرزویی قدیمی هستند که تا حال محقق نشده است .نمایندگان بسیاری ازتکرارنام آن رأی گرفته اندوبه مجلس پاگذاشته اند. استانداران وفرمانداران وبخشداران زیادی قول پیگیری واحداث آن را داده اند.جلسات ونشستهای فراوانی گرفته شد ومصوبات بی شماری برصفحه کاغذ نگاشته شد.نامه ها ودرخواست هاومقاله ها تنظیم شدوطومارها امضاء گردید وبه مرکزاستان وپایتخت ارسال شد.امیددردل زنده وآرزو درقلب پایدارشد.هیچ مراسمی نبودکه نامی از اسکله برده نشودوهیچ برنامه وتجمعی تشکیل نشد که یادی ازموج شکن نشود.بسیارافرادبه امیداسکله به دریارفتندوغرق شدندوبه خانه برنگشتند وچه صیادانی که عمرشان به پایان رسید وآرزوی اسکله رابه گوربردند.هیات دولت احداث آن را تصویب کردولی مطالعه آن سالهاست که ادامه داردوهنوزپایان نیافته است وتاآینده ای مبهم درحال مطالعه اندوممکن است به مصوبه ای جهانی نیازداشته باشدتا به سرانجام برسد. پارس شمالی بالاخره در این منطقه کارخودرا آغازمی کندولی اسکله بردخون به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است وهیچ کس باورنداردعملی گردد. شایدبردخون تنها منطقه ای است که اسکله وموج شکن نداردوروستاها ومناطق ساحلی استان بوشهرباهرجمعیتی ازاین نعمت برخوردارند. هرچندنوشتن این مطالب شایدنتیجه چندانی نداشته باشدوماننددهها مطلب ومقاله وبیانیه ومصاحبه و.....به تاریخ سپرده شود ولی گویای این است که مردم بردخون هیچگاه از آرزوی دیرینه خودبرنمی گردندوازهرتلاشی برای تحقق اهداف زادگاهشان حمایت می نمایندوبه آینده درخشان امیدوارند وبالاخره روزی این خواسته مردم بردخون عملی می گردد هرچندسالهای دورباشدوتاریخ گواه این حقیقت است که بردخون زنده می ماند وبه زندگی خودادامه خواهدداد.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری