فرماندار دیّر خبرداد؛با اختصاص یک قطعه زمین،درمانگاه تامین اجتماعی دیر راه اندازی می شود
فرماندار دیّر خبرداد؛با اختصاص یک قطعه زمین،درمانگاه تامین اجتماعی دیر راه اندازی می شود

فرمانداردیرگفت: زمین برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بعنوان یكی از مصوبات سفرهای استانی هیات دولت به استان بوشهر پیش بینی شده است.علی بحرانی روز یكشنبه دردیدار مدیركل تامین اجتماعی استان بوشهردر بندردیرافزود:اكنون درمانگاه تامین اجتماعی دیردر ساختمان استیجاره ی فعالیت دارد و وچون این جزمصوبات سفرریاست جمهوری به استان بوشهربوده است زمین برای ساخت آن آماده است.

تاریخ انتشار: 15 آبان 1390
کدخبر : 1158
موضوع : خبر
بازنشر

فرمانداردیرگفت: زمین برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بعنوان یكی از مصوبات سفرهای استانی هیات دولت به استان بوشهر پیش بینی شده است.

علی بحرانی روز یكشنبه دردیدار مدیركل تامین اجتماعی استان بوشهردر بندردیرافزود:اكنون درمانگاه تامین اجتماعی دیردر ساختمان استیجاره ی فعالیت دارد و وچون این جزمصوبات سفرریاست جمهوری به استان بوشهربوده است زمین برای ساخت آن آماده است.

به گزارش ایرنا،سرپرست كل تامین اجتماعی استان بوشهرنیزگفت:خدمات دهی مطلوب به مردم را وظیفه اصلی خودمی دانیم.

عبدالمجید رازه اظهارداشت:باتوجه به بالا بودن میزان بدهی برخی از دستگاههای اجرایی در شهرستان دیر نسبت به این اداره كل در صورت همكاری ادارات یادشده امكان خدمات دهی بهتر به بیمه شدگان تامین اجتماعی در این شهرستان افزایش خواهد یافت.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری